پریناز    فریماه    پریماهپریناز فریماه پریماه، تا این لحظه: 8 سال و 5 ماه و 2 روز سن داره

پريان ... سه قلوهای دوست داشتنی من ...

هنرنمایی مامانی !

راه کاری برای جلوگیری از ازدحام جمعیت عکاسان و مواجه شدن با طرفداران در سطح شهر و خارج از شهر ... کارت ویزیت برچسب پشت ماشین طراحی و چاپ : مامان نازی ...
12 مرداد 1393

فرشته ها خوابیدند ...

لالالا گلم لالا گل نازم پرینازم لالا لالالا لالالا لالایی فریماهم ماه گل مامان لالایی لالالالا لالالا لالالا لالایی پریماهم ماه تابانم لالایی لالالالا لالالا لالالا لالایی گل زیبا گل زیبا همه دنیام لالایی همه عمرم همه جانم نفس من لالایی لالالالا لالالا لالالا لالایی (این لالایی همش درحال تغییره ! اما ثابتش ایناست )   ...
11 مرداد 1393
1